GESE

Dây nhiệt báo cháy Type EPC Protectowire

Dây nhiệt báo cháy Type EPC Protectowire

Dây nhiệt báo cháy Type EPC Protectowire 155, 172, 190, 220, 280, 356 độ F, 68, 78, 88, 105, 138, 180 độ C