GESE

Dây nhiệt báo cháy Protectowire

Dây nhiệt báo cháy Protectowire

Dây nhiệt báo cháy Protectowire EPC, LSZH, PLR-CR, PLR-R, XCR, XLT 135, 155, 172, 190, 220,