Dịch Vụ Karaoke Phải Đảm Bảo An Toàn Phòng Cháy Và Chữa Cháy?

Nhiều vụ hỏa hạn tại các cơ sở Karaoke xảy ra vì chưa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về PCCC.

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 147/2020/TT-BCA như sau:

Nguyên tắc bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
1. Tuân thủ quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và các văn bản quy định chi tiết thi hành, quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.
2. Bảo đảm tính mạng, sức khỏe và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Theo đó, bảo đảm nguyên tắc an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện như quy định trên.

Như vậy, có thể thấy rằng các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường phải Bảo đảm tính mạng, sức khỏe và tài sản và các nguyên tắc bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.